Ana Sayfa » Genel » Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye taahhütnamesi kiracılarla kiraya veren taraf arasında imzalanır. Bu belge yazılı şekil şartına uygun olarak hazırlanması gereken evraklardandır. Kira sözleşmeleri ile taraflar çeşitli yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Kiralayan açısından kira sözleşmesine bağlı olarak haksız bir nedenle kiracı tahliye edilemez.

Kiraya verenin kiracısını tahliye edebilmesi kanunda belirlenen şartların sağlanması ile söz konusu olabilir. Türk Borçlar Kanunu kiracılardan tarafa bir yaklaşım sergiler. Bu nedenle de kiraya veren açısından koşullar sağlanmadan kiracı tahliyesinin talebi mümkün olmamaktadır.

Kiraya verenin kiracısını tahliye edebilmesi 10 yıllık uzama süresi ile ya da hukuken haklı bir gerekçesinin olması durumunda mümkündür. Bunun yanında hukuken kiraya verenin haklarını kullanabilmesi için yasal zeminde kendisine söz hakkı tanıyan tahliye sözleşmesi de bulunur.

Tahliye taahhütnamesi kiracı ile kiraya veren arasında imzalanarak hukuki değere sahip olur. Bu belge hazırlanırken yazılı şekil şartına uyulması kuralı aranır. Ayrıca tarafların karşılıklı irade beyanlarını baskı altında bırakılmaksızın ortaya koymaları gerekir.

Tahliye Taahhütnamesi Kapsamı

Tahliye taahhütnamesi kiraya verenin haklarını kullanması için hukuki dayanak yaratır. Türk Borçlar Kanunu kiracıdan yana bir tavır sergilemekle birlikte bu taahhütname imzalandığında kiracının menfaatlerine kısıtlama getirilmesi söz konusu olacaktır.

Kiraya verenin bu sözleşme imzalandığında belirlenen sürede kiracıyı tahliye edebilmesi mümkün olur. Bu süre içerisinde tahliye edilmeyen kiracı açısından ise kiraya veren tahliye davası açabilecektir. Bu durumda da yasal süresinde mahkemeye başvurması gerekir.

Tahliye taahhütnamesi kapsamında yer alan konu kiracının belirlenen tarihte kiraladığı taşınmazı tahliye edeceği yönünde bir beyanat yapmasıdır. Hukuki değere sahip olan bu belgeler yazılı olarak hazırlanmak zorundadır.

Bu taahhütname ile kiraya verenin hukuki zeminde bir ölçüde korunduğu görülmektedir. Kiracı ve kiraya veren arasında bizzat imzalanması gereken taahhütnamede kiracı adına başkasının imzasının olması hukuki açıdan geçersizlik nedenidir.

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Düzenlenmelidir?

  • Tahliye taahhütnamesi düzenlenirken şekil şartına uyulması Türk Borçlar Hukuku Açısından zorunludur. Aksi durumda belge yasal bir değer taşımayacaktır. Şekil şartından kasıt ise yazılı olarak belgenin hazırlanma zorunluluğudur.
  • Bu tür taahhütnameler noter huzurunda hazırlandıklarında ispat kolaylığı sağlar. Bununla birlikte taraflar arasında bir kâğıda yazılarak da hazırlanabilirler. Tarafların bizzat imzası ise belgenin geçerli olabilmesi için zorunludur.
  • Tahliye taahhütnamesi hazırlanırken sözleşmeye konu olacak taşınmazın hangi tarihte boşaltılacağına dair verilen kararın da yer alması gerekir.
  • Belgede yer alacak bilgiler eksiksiz ve tam olmak zorundadır.
  • Tahliye taahhütnamesi kapsamında bulunan bilgiler arasında tahliye edilecek tarih de yer alır. Bu tür tarih bilgileri gün/ay/yıl şeklinde açık ve anlaşılır bir dilde ve tam olmak zorundadır. Eksik bilgi içerecek belgelerin hukuki açıdan işe yaramaması söz konusu olur.
  • Tahliye taahhütnamesi hazırlandıktan sonra ne zaman imzalandığı da önemli bir ayrıntıdır. Kira sözleşmesi imzalanmadan önce hazırlanan taahhütnameler geçersizdir. Aynı şekilde kira sözleşmesi hazırlandığı sırada imzalanan taahhütnameler de yasalar önünde geçersiz kabul edilir.
  • Tahliye taahhütnamesinin hazırlanma tarihi taşınmaz teslim edildikten sonra olmak zorundadır. Diğer durumlarda belge geçersiz sayılır.

Tahliye Taahhütnamesi Hazırlanması

Tahliye taahhütnamesi hazırlanırken Türk Borçlar Kanunu uyarınca kiraya veren açısından hakların kullanılabilmesine imkân tanınır. Ayrıca bu belge ile kiracıların haklarında daralma yaşanır. Yasal olarak belgenin yazılı şekil şartına uyularak hazırlanması gerekir. Aksi sözleşmelerin hiçbir hukuki değeri olmayacaktır.

Kiraya veren taahhütname uyarınca belgede yer alan tarihte kiracının taşınmazı boşaltmaması durumunda hukuk yoluna başvurma hakkını kullanır. Bu durumda da tahliye davası açabilir. Kiralayan açısından tahliye davası açmanın dışındaki hukuk yolu ise icra dairesine başvurmak sureti ile icra takibi başlatmak olur.

Dava açmayı planlayan kiraya verenin Sulh Hukuk Mahkemesi aracılığı ile bu işlemleri yapabilmesi mümkündür. Görevli mahkeme olan Sulh Hukuk Mahkemesi’nin yanı sıra yetkili mahkeme kiralananın bulunduğu yer mahkemesi olacaktır.

Tahliye Taahhütnameleri 2024

Tahliye taahhütnamesi kiralayana hukuki haklarını kullanma fırsatı yaratan bir belgedir. Bu tür evrakların yasalar nezdinde değeri bulunur. Hukuki açıdan ispat kolaylığı sağlaması nedeni ile de noter huzurunda hazırlanmaları dava sürecini hızlandırır. Bununla birlikte tarafların herhangi bir kâğıda yazarak imzaladıkları sözleşmeler de geçerlidir.

Sözleşmenin hukuki açıdan geçerli olması için yalnızca yazılı olması yetmez. Kiraya veren bu sözleşmeye dayanarak kiracıyı tahliye etmek istediğinde belgenin tüm koşullara uygun hazırlanmış olması zorunludur. Bu sebeple de hukuki destek alınarak hazırlanacak bir taahhütname kiralayan açısından haklarını güvence altına alacaktır.

Tahliye Taahhütnamesi İptal Edilir mi?

Tahliye taahhütnamesi hazırlanırken kiracı baskı altında kalmadan ve özgür iradesi ile hareket etmelidir. Tarafların irade beyanı bu belgeler için geçerli olurken taahhütnameler yasal değer taşıyan sözleşmelerdir.

Tahliye taahhütnamesi imzalanırken kiracı ve kiraya verenin kendi imzalarının olması gerekir. Kiracı adına ancak yasal temsilcisi imza atabilir. Başka bir kişinin atacağı imza taahhütnameyi geçersiz hale getirecektir.

Bu tür taahhütnameler iptal edilebilir olmaları ile de dikkat çeker. İptal edilme işlemi sözle veya yazılı olarak yapılabilir. Sözle iptal kadar yazılı iptalin de hukuki değeri bulunur. Bunun yanı sıra yazılı bir iptal belgesi ispat kolaylığı açısından önemli kabul edilir.

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Geçersiz Sayılır?

Tahliye taahhütnamesi geçersiz sayılabilmesi için kiracının durumu ispat etmesi zorunludur. Bu tür sözleşmelerin geçersizliği şekil şartına uygun hazırlanmadıklarında söz konusu olmaktadır. Bunun yanı sıra alt kiracılar tahliye taahhütnamesinin tarafı olmadıklarından onlar açısından bu belgeler geçerli değildir.

Alt kiraya verme uygulaması yapılırken kiracı kiralayanın yazılı iznini almak koşulu ile hareket etmek zorundadır. Kiracı taşınmazı başka bir kiracıya kiraladığında ve kiralayanın yazılı iznine uyularak bu işlemi yaptığında alt kiracı kavramı ortaya çıkar. Alt kiracı olarak adlandırılan tarafların ise bu tür taahhütnamelerle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Kiracı tahliye taahhütnamesinin geçersiz olduğunu iddia ettiğinde hukuk yoluna başvurur. Bu durumda da Sulh Hukuk Mahkemesi’ne müracaat etmesi gerekir. Kiracı sayısı birden fazla ise bu durumda da her kiracıdan ayrı ayrı imza alınarak taahhütname hazırlanmalıdır.

Kiraya verenle kiracıların her biri karşılıklı irade beyanları doğrultusunda tahliye taahhütnamesini imzalamak zorundadır. Kiracılar taahhütnameyi geçersiz saymak istediklerinde ise mahkemede iddialarını ispatla yükümlü tutulurlar. Bu sebeple de mahkemelerde geçerli olan maddi delil konusunda ellerinde kanıtların olması gerekir.

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı belirli bir sürenin sonunda taşınmazı boşaltacağını taahhüt eder. Kiralayan açısından ise bu durum sürenin sonunda kiracıyı taşınmazdan çıkarabilme hakkın doğuracaktır.

Tahliye davası açıldığında kiralayanın elinde tahliye taahhütnamesinin olması durumunda dava süreçlerinde kısalma görülür. Bu açıdan bakıldığında kiralayanın mağdur olmasını engelleyecek bir uygulama olması taahhütnamelerin önemli bir özelliğidir. Bu sebeple taahhütname hazırlanırken hukuki destek alınması önemlidir. Eksik ya da yanlış hazırlanmış bir taahhütname davalar sırasında aksamalara yol açar.

Tahliye taahhütnamesi olarak hazırlanan belgeler ile kiracı belirlenen tarihte kiraladığı taşınmazı boşaltacağını taahhüt etmiş olur. Bu tür bir taahhütnamenin en önemli özelliği ise yazılı şekil şartına uyularak hazırlanmış bir irade beyanı olmasıdır. Hukuki açıdan bu özellikleri taşımasına bağlı olarak da kiracı açısından uyulmasını gerekli kılar.

Kira sözleşmeleri yapılırken konut ya da çatılı iş yerlerine yönelik olarak hazırlanabilir. Bu sözleşmeler belirli süreler öngörülerek hazırlanır. Süre bitiminin ardından ise otomatik olarak yenilenirler. Sözleşmeler kendiliğinden sonlanmadığı için kiracının fesih işlemini yapması gerekir. Kiraya veren de bu sözleşmeleri haklı bir nedeni olmadığı sürece sonlandıramamaktadır. Kiracı ve kiralayan taşınmazın belirli bir süre sonunda boşaltılacağına dair bir taahhütname imzaladıklarında kiralayan açısından hakların hukuki bir dayanağa oturtulması kolaylaşacaktır.

“Tahliye Taahhütnamesi” üzerine bir yorum
  1. Özellikle ülkede artan enflasyon sonucunda bir çok ev sahibi kiracısına zam yapmak istiyor ancak uyuşmazlıklar yaşanıyor ve bu durumda da tahliye taahhütü ortaya çıkıyor. Hal böyle iken bu yazı oldukça bilgilendirici olmuş. Teşekkürler.

    Cevapla
Yorum yapın